Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
Den Triangel is een Antwerpse wijkkrant die sinds maart 2008 meespeelt in het Antwerpse medialandschap. Studenten Journalistiek van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen maken de krant helemaal zelf, en zetten op die manier al hun eerste stappen in het beroepsleven.

Verkeer op de Meir: een constante rivaliteit

Voetgangers lijken geërgerd te zijn door fietsers op de Meir en vice versa geldt dat zeker ook. Als het druk is op de Meir is het de bedoeling dat fietsers met hun fiets aan de hand wandelen. We nemen een kijk in het samenleven van voetgangers en fietsers in de drukste straat van Antwerpen en wat de stad doet om ongevallen te voorkomen.

de relatie tussen fietser en voetganger: het kan moeilijk zijn — by David Hanny
de relatie tussen fietser en voetganger: het kan moeilijk zijn — by David Hanny

Het is donderdagmiddag 17.00 uur. Op de Meir, de grootste winkelstraat in Antwerpen, is het momenteel erg druk. Locals en toeristen versmelten met elkaar. De straat is levendig. Ergens in de menigte rinkelt een fietsbel, en dit proces herhaalt zich telkens opnieuw. Een fietser probeert zijn weg te vinden tussen de grote menigte – en tijdens deze actie rijdt hij bijna tegen enkele voetgangers.

“Het is ergerlijk. Ik heb het gevoel dat ik hier niet kan rondlopen zonder dat er naar me gerinkeld wordt”, zegt een jonge vrouw als ik haar vraag over het fietsgedrag op de Meir. Het perspectief van een andere vrouw is niet zo negatief: “Natuurlijk kunnen fietsers irritant zijn maar ik begrijp hen. Ik gebruik mijn fiets ook om overal te geraken en soms bevind je je gewoon op de verkeerde weg maar je moet er wel door” Haar advies is om langs de Lange Nieuwstraat te rijden in plaats van de Meir.

Fietsers mogen de Meir echter niet geheel vervloeken. “Ik zou aanraden om de drukke dagen te vermijden”, zegt Luther, een man van middelbare leeftijd, terwijl hij zijn fiets in een fietsenrek zet op het einde van de Meir. “Wanneer het niet zo druk is, is het leuk om er met de fiets door te rijden”

Stap, fiets niet

De gemeenteraad van Antwerpen is algemeen tevreden over de situatie op de Meir. “De straat was ooit één van de grootste wegen die naar het Centraal Station leidde. Ze evolueerde in de loop der tijd naar een winkelstraat en tot en met vandaag werkt dat goed”, zegt Frederik Elsermans, kabinetadviseur Mobiliteit van de stad Antwerpen. Betreffende het conflict tussen fietsers en voetgangers op de Meir, is er eigenlijk een regel: “Wanneer het druk is, moeten de fietsers afstappen en hun fiets vooruit duwen” zegt Elsermans.

Politie-agenten patrouilleren regelmatig op de Meir, ook om fietsers bewust te maken over die regel. “Eerst waarschuwen we de mensen die zich niet aan de regel houden en de volgende keer wordt het gerapporteerd”, benadrukt Elsermans.

“Een fietspad zou niet werken”

Volgens Elsermans is de huidige situatie de beste oplossing voor iedereen. “Een fietspad zou niet werken op de Meir. De mensen lopen overal, de voetgangers zouden de fietspaden toch blokkeren” In plaats daarvan neemt de stad andere maatregelen. “We zijn van plan om de straten langs de noord- en zuidkant van de Meir te vernieuwen. De Lange Nieuwstraat bijvoorbeeld krijgt een volledig nieuw tramspoor en er komt een rijstrook voor auto’s. Deze vernieuwingen maken plaats voor een groot fietspad” volgens Elsermans. In het zuiderdeel van de Meir komen ook fietspaden.

Original Text

Pedestrians seem to be annoyed by cyclists on the Meir and the other way around. When the street is busy, cyclists are actually supposed to walk byside their bike. A look into how pedestrians and cyclists coexist on Antwerp’s biggest shopping street and what the city does to prevent incidents.

It’s a Thursday afternoon at 17.00 o’clock. The Meir, Antwerp’s biggest shopping street is busy. Locals and tourists blend into each other, the street is plain and simply crowded. Coming through the crowd rings the bell of a bicycle - over and over again. A cyclist is trying to make their way through the sheer amount of pedestrians - nearly touching on some of them in the process.

“It’s annoying, I feel like I can’t walk here for a single time without being rung at all the time”, says a young woman walking along the Meir when being asked about the cyclists. The perspective of another lady isn’t quite as negative: “Of course, the bikers can be annoying, but I can understand them. I use my bike to go everywhere too and sometimes you just find yourself on the wrong road.” Her advice is taking the Lange Nieuwstraat one street northern instead of the Meir when passing the Meir.

Cyclists shouldn’t curse the Meir as a whole though. “I would recommend just avoiding the busy days”, says Luther, a middle aged man, while putting his bike into a bike rack at the outside of the shopping street. “When there aren’t as many people here, it’s still nice to cycle through. I like it.”

Walk, don’t bike

The city council of Antwerp generally seems to be pretty happy with the situation at the Meir. “The street once was one of the biggest roads leading to the central station. It evolved to a shopping street over time and today everything works out fine”, says Frederik Elsermans, advisor for mobility at the city council. Regarding the conflict between cyclists and pedestrians on the street, there’s actually a rule. “When the street is filled with people, cyclists need to get off their bike and walk.”

Policemen patrol regularly on the Meir - also to make cyclists aware of this rule. “In the beginning, they just call people out. When someone doesn’t learn, he will be reported”, Elsermans highlights.

“A bicycle lane wouldn’t work”

In his eyes, the situation that exists now is the best solution for everybody. “Something like a bicycle lane wouldn’t work at the Meir. People are walking everywhere. They would block the lane most of the time.” Instead the city is planning to take on other measures. “We plan on renewing the lanes southern and northern of the Meir. The Lange Nieuwstraat will get a completely new a tram line and car track. These renewals will make room for a large central bike lane”, Elsermans says. In the south of the Meir there shall come a bicycle road as well.